Ονοματεπώνυμο(*)
Invalid Input
Ημερομηνία εξετάσεων(*)
Invalid Input

Αποτελέσματα εξετάσεων

Λευκά αιμοσφαίρια WBC
Invalid Input
Ερυθρά αιμοσφαίρια RBC
Invalid Input
Αιμοσφαιρίνη Hb
Invalid Input
Αιματοκρίτης HCT
Invalid Input
Μέσος όγκος ερυθρών MCV
Invalid Input
Μέση πυκνότητα Hb MCH
Invalid Input
Μέση περιεκτικότητα Hb MCHC
Invalid Input
Αιμοπετάλια PLT
Invalid Input
Λεμφοκύτταρα % LYM%
Invalid Input
Μεσαίου μεγέθους % MID% MID%
Invalid Input
Ουδετερόφυλα % NEUT % NEUT%
Invalid Input
Λεμφοκύτταρα αριθμός LYMε LYMε
Invalid Input
Μεσαίου μεγέθους αριθμός MIDε
Invalid Input
Ουδετερόφυλα αριθμός NEUTε
Invalid Input
Εύρος κατανομής ερυθρών PDW-CV
Invalid Input
Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων PDW
Invalid Input
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων MPV
Invalid Input
Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων P-L-CR
Invalid Input
TKE
Invalid Input
CRP
Invalid Input
Γλυκόζη
Invalid Input
Ουρία
Invalid Input
Ουρικό οξύ
Invalid Input
Κρεατινίνη
Invalid Input
Χοληστερόλη
Invalid Input
Τριγλυκερίδια
Invalid Input
HDL
Invalid Input
LDL
Invalid Input
SGOT
Invalid Input
SGPT
Invalid Input
γ-GT
Invalid Input
B12
Invalid Input
Σίδηρος ορού
Invalid Input
Φερριτίνη
Invalid Input